Legislatíva a clá

Výrobky Endocas sú podľa súčasných právnych predpisov EÚ zákonné a spĺňajú limit obsahu THC vo výrobkoch z konope maximálne 0,2% THC, v niektorých produktoch Endoca vôbec nie je obsah THC.

Do Dánska máme viac ako 20.000 XNUMX používateľov skúsenosti s dodávkou bez colných prípadov.

Bohužiaľ pre Grónsko nemôžeme dosiahnuť.

Pokiaľ ide o Švédsko, naši používatelia tiež zažívajú dodávky bez colných prípadov.

Do Nórska od začiatku februára 2020 dopravca informoval spoločnosť UPS, že už nebude môcť dodávať produkty CBD mimo Európskej únie (EÚ). Predtým sme v roku 2018 videli v Nórsku tri colné prípady. V roku 2019 naši obchodníci v Nórsku videli, že všetky zásielky boli doručené. Žiaľ, z dôvodu nových pravidiel pre dopravu mimo EÚ už nemôžeme dodávať Nórsko.

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v EÚ máte vy ako súkromná osoba právo dostávať svoje ekologické produkty Cannabis z bioproduktu Endoca cannabis z krajiny EÚ, v ktorej je tento produkt legálny a doručené vám v Dánsku a ďalších krajinách EÚ.

Voľný pohyb tovaru Európsky parlament - K dispozícii

Voľný pohyb tovaru, ktorý je prvou zo štyroch základných slobôd na vnútornom trhu, je zabezpečený zrušením ciel a množstvových obmedzení a zákazom opatrení s rovnakým účinkom. K ďalšiemu dobudovaniu vnútorného trhu sa pridali zásady vzájomného uznávania, odstránenia fyzických a technických prekážok a podpory normalizácie. Prijatím nového právneho rámca v roku 2008 sa výrazne posilnil obchod s výrobkami, voľný pohyb tovaru, systém dohľadu nad trhom EÚ a označenie CE.

Okrem toho sa konsolidovala zásada vzájomného uznávania tak, aby sa vzťahovala na celý rad ďalších výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje harmonizácia EÚ. Viac tu: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

právny základ

Články 26 a 28 až 37 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

VNÚTORNÉ POLITIKY A OPATRENIA ÚNIE - VNÚTORNÝ TRH

Článok 26

(bývalý článok 14 ZES)

1. Únia prijíma opatrenia na vytvorenie vnútorného trhu alebo na zabezpečenie jeho fungovania v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv.

2. Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv.

3. Rada na návrh Komisie stanoví usmernenia a podmienky potrebné na zabezpečenie vyváženého pokroku vo všetkých dotknutých odvetviach.

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Článok 28

(bývalý článok 23 ZES)

1. Únia okrem iného colná únia, ktorá pokrýva všetky výmeny tovaru, ktorá zakazuje clá na dovozy a vývozy do iných členských štátov, ako aj všetky poplatky s rovnocenným účinkom a ukladanie spoločného colného sadzobníka na tretie krajiny.

2. Ustanovenia článku 30 a kapitoly 3 tejto hlavy sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v členských štátoch a na výrobky s pôvodom v tretích krajinách, ktoré sú voľne obchodovateľné v členských štátoch.

Článok 29

(bývalý článok 24 ZES)

Tovar, ktorý je voľne obchodovateľný v členskom štáte, znamená tovar s pôvodom v tretej krajine, pre ktorý boli splnené formality stanovené dotknutým členským štátom na účely dovozu a pre ktoré tento členský štát uložil príslušné clá a poplatky s rovnakým účinkom, a za ktoré tieto clá neboli úplne alebo čiastočne vrátené.

KAPITEL 1

CLA

Článok 30

(bývalý článok 25 ZES)

Dovozné a vývozné clá a iné poplatky s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané. Platí to aj pre finančné povinnosti.

Článok 31

(bývalý článok 26 ZES)

Rada na návrh Komisie stanovuje clá podľa Spoločného colného sadzobníka.

Článok 32

(bývalý článok 27 ZES)

Pri plnení povinností, ktoré jej boli zverené podľa tejto kapitoly, Komisia zohľadní:

a) potreba podporovať obchod medzi členskými štátmi a tretími krajinami

b) rozvoj podmienok hospodárskej súťaže v rámci Únie v rozsahu, v akom tento vývoj posilňuje konkurencieschopnosť podnikov;

c) potreba dodávok surovín a polotovarov v Únii a zároveň zabezpečenie toho, aby sa nenarúšali podmienky hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o hotové výrobky.

d) potreba zabrániť vážnym narušeniam v hospodárskom živote členských štátov a zabezpečiť racionálny rozvoj výroby a zvýšenie spotreby v rámci Únie.

KAPITEL 2

COLNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 33

(bývalý článok 135 ZES)

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom v rámci zmlúv prijímajú opatrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi nimi a Komisiou.

KAPITEL 3

ZÁKAZ KVANTITATÍVNYCH OBMEDZENÍ MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Článok 34

(bývalý článok 28 ZES)

Množstevné obmedzenia dovozu, ako aj všetky opatrenia s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.

Článok 35

(bývalý článok 29 ZES)

Množstevné obmedzenia vývozu, ako aj všetky opatrenia s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.

Článok 36

(bývalý článok 30 ZES)

Ustanovenia článkov 34 a 35 nevylučujú také zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu, ktoré sú opodstatnené na základe verejnej morálky, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, ochrany života a zdravia ľudí a zvierat, ochrany rastlín, ochrana národných pokladov umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty alebo ochrana priemyselného a obchodného vlastníctva. Tieto zákazy alebo obmedzenia však nesmú predstavovať prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.

Článok 37

(bývalý článok 31 ZES)

1. Členské štáty prispôsobia štátne obchodné monopoly tak, aby vylučovali diskrimináciu štátnych príslušníkov členských štátov, pokiaľ ide o podmienky dodávania a obchodovania.

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na každý orgán, prostredníctvom ktorého členský štát de jure alebo de facto priamo alebo nepriamo kontroluje, riadi alebo zreteľne ovplyvňuje dovoz alebo vývoz medzi členskými štátmi. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na monopoly so štátnou licenciou.

2. Členské štáty sa zdržia zavedenia nových opatrení, ktoré by boli v rozpore s opatreniami uvedenými v odseku 1. Zásady uvedené v odseku XNUMX alebo obmedzujúce pôsobnosť článkov týkajúcich sa zákazu ciel a kvantitatívnych obmedzení medzi členskými štátmi.

3. Ak štátny monopol na obchod vyžaduje reguláciu zameranú na uľahčenie predaja alebo lepšieho využívania poľnohospodárskych výrobkov, uplatnenie ustanovení tohto článku zabezpečí rovnocenné záruky zamestnania a životnej úrovne príslušných výrobcov.

Prečítajte si ich tu -> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Viac informácií o ich názoroch na CBD a kanabis si môžete prečítať v Dánskej agentúre pre lieky. Otázky a odpovede týkajúce sa lekárskeho kanabisu: Čo je legálne? -> http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/

Máte otázky?

Sme pripravení vám pomôcť - či už ide o doplnky alebo kvalitu života.