Prawodawstwo i cła

Produkty Endocas są legalne zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i są zgodne z limitem zawartości THC w produktach konopnych wynoszącym maksymalnie 0,2% THC, w niektórych produktach Endoca w ogóle nie ma zawartości THC.

Do Danii nasze ponad 20.000 XNUMX użytkowników jest dostarczanych bez spraw celnych.

Niestety dla Grenlandii nie możemy dostarczyć.

W przypadku Szwecji nasi użytkownicy również doświadczają dostaw bez spraw celnych.

Do Norwegii Od początku lutego 2020 r. Przewoźnik poinformował UPS, że nie będzie już w stanie dostarczać produktów CBD poza Unią Europejską (UE). Wcześniej w 2018 r. Widzieliśmy trzy sprawy celne w Norwegii. W 2019 r. Nasi handlowcy w Norwegii zauważyli, że wszystkie paczki zostały dostarczone. Niestety nie możemy dłużej dostarczać towarów do Norwegii z powodu nowych przepisów dotyczących transportu poza UE.

Ze względu na swobodny przepływ towarów w UE jako osoba prywatna masz prawo do otrzymywania organicznych produktów CBD z konopi indyjskich Endoca z kraju UE, w którym produkt jest legalny i dostarczony do Ciebie w Danii i innych krajach UE.

Swobodny przepływ towarów Parlament Europejski - Do Twojej dyspozycji

Swobodny przepływ towarów, który jest pierwszą z czterech podstawowych swobód na rynku wewnętrznym, jest zapewniony poprzez zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych oraz zakaz stosowania środków o skutku równoważnym. Zasady wzajemnego uznawania, usuwania barier fizycznych i technicznych oraz promowania normalizacji zostały dodane w celu dalszego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego. Wraz z przyjęciem nowych ram prawnych w 2008 r. Znacznie wzmocniono marketing produktów, swobodny przepływ towarów, unijny system nadzoru rynku i oznakowanie CE.

Ponadto, zasada wzajemnego uznawania została skonsolidowana, aby objąć szeroką gamę innych produktów nieobjętych harmonizacją na poziomie UE. Przeczytaj więcej tutaj: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

podstawą prawną

Artykuły 26 i 28–37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

WEWNĘTRZNA POLITYKA I ŚRODKI - RYNEK WEWNĘTRZNY

Artikel 26

(dawny artykuł 14 TWE)

1. Unia przyjmuje środki w celu ustanowienia rynku wewnętrznego lub zapewnienia jego funkcjonowania zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów.

2. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału jest zgodny z postanowieniami Traktatów.

3. Rada, na wniosek Komisji, ustanawia wytyczne i warunki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego postępu we wszystkich zainteresowanych sektorach.

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

Artikel 28

(dawny artykuł 23 TWE)

1. Unia między innymi unia celna, która obejmuje wszelką wymianę towarów, która zakazuje ceł przywozowych i wywozowych do innych państw członkowskich, a także wszelkie opłaty o skutku równoważnym, a także nałożenie wspólnej taryfy celnej na kraje trzecie.

2. Przepisy art. 30 i rozdziału 3 niniejszego tytułu stosuje się do produktów pochodzących z państw członkowskich oraz do produktów pochodzących z państw trzecich, które są swobodnie zbywalne w państwach członkowskich.

Artikel 29

(dawny artykuł 24 TWE)

Towary, które można swobodnie wprowadzać do obrotu w państwie członkowskim, oznaczają towary pochodzące z państwa trzeciego, w odniesieniu do którego formalności określone przez dane państwo członkowskie do celów przywozu zostały spełnione i za które to państwo członkowskie nałożyło obowiązujące cła i opłaty o skutku równoważnym, oraz za które te cła nie zostały w całości lub częściowo zwrócone.

KAPITEL 1

UNIA CELNA

Artikel 30

(dawny artykuł 25 TWE)

Cła na przywóz i wywóz oraz inne opłaty o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Dotyczy to również ceł finansowych.

Artikel 31

(dawny artykuł 26 TWE)

Rada, na wniosek Komisji, ustala cła Wspólnej Taryfy Celnej.

Artikel 32

(dawny artykuł 27 TWE)

Wykonując obowiązki powierzone jej na mocy niniejszego rozdziału, Komisja bierze pod uwagę:

a) potrzeba promowania handlu między państwami członkowskimi i krajami trzecimi

(b) rozwój warunków konkurencji w Unii w zakresie, w jakim zmiany te wzmacniają konkurencyjność przedsiębiorstw;

c) zapotrzebowanie Unii na dostawy surowców i półproduktów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że warunki konkurencji między państwami członkowskimi w odniesieniu do produktów gotowych

(d) potrzebę uniknięcia poważnych zakłóceń w życiu gospodarczym państw członkowskich oraz zapewnienia racjonalnego rozwoju produkcji i wzrostu konsumpcji w Unii.

KAPITEL 2

WSPÓŁPRACA CELNA

Artikel 33

(dawny artykuł 135 TWE)

W ramach Traktatów Parlament Europejski i Rada, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, podejmują środki w celu zacieśnienia współpracy celnej między państwami członkowskimi oraz między nimi a Komisją.

KAPITEL 3

ZAKAZ OGRANICZEŃ ILOŚCIOWYCH MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

Artikel 34

(dawny artykuł 28 TWE)

Ograniczenia ilościowe w przywozie, a także wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi.

Artikel 35

(dawny artykuł 29 TWE)

Ograniczenia ilościowe w wywozie, a także wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi.

Artikel 36

(dawny artykuł 30 TWE)

Przepisy art. 34 i 35 nie wykluczają takich zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, które są uzasadnione względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt, ochrony roślin, ochronę skarbów narodowych o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej lub ochronę własności przemysłowej i handlowej. Jednakże te zakazy lub ograniczenia nie mogą stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi.

Artikel 37

(dawny artykuł 31 TWE)

1. Państwa członkowskie dostosowują monopole handlu państwowego, aby wykluczyć wszelką dyskryminację obywateli państw członkowskich w odniesieniu do warunków dostaw i obrotu.

Przepisy niniejszego artykułu mają zastosowanie do każdego organu, za pośrednictwem którego państwo członkowskie, de jure lub de facto, bezpośrednio lub pośrednio, kontroluje, kieruje lub zauważalnie wpływa na przywóz lub wywóz między państwami członkowskimi. Przepisy te dotyczą również monopoli licencjonowanych przez państwo.

2. Państwa członkowskie powstrzymują się od wprowadzania nowych środków sprzecznych z tymi, o których mowa w ust. 1. Zasady, o których mowa w ust. XNUMX, lub ograniczenie zakresu artykułów odnoszących się do zakazu opłat celnych i ograniczeń ilościowych między państwami członkowskimi.

3. W przypadku gdy państwowy monopol handlowy wiąże się z rozporządzeniem mającym na celu ułatwienie wprowadzania do obrotu lub lepszego wykorzystania produktów rolnych, stosowanie przepisów niniejszego artykułu zapewnia równoważne gwarancje zatrudnienia i poziomu życia zainteresowanych producentów.

Przeczytaj je tutaj -> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Możesz przeczytać więcej o ich opiniach na temat CBD i konopi indyjskich w Duńskiej Agencji Leków. Pytania i odpowiedzi dotyczące marihuany: co jest legalne? -> http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/

Masz pytania

Jesteśmy gotowi Ci pomóc - niezależnie od tego, czy są to suplementy, czy jakość życia.