Lovgivning og tollvesen

Endocas produkter er lovlige i henhold til gjeldende EU-forskrifter, og overholder grensen for THC-innhold i hampeprodukter på maksimalt 0,2% THC, i noen Endoca-produkter er det ikke noe THC-innhold i det hele tatt.

Til Danmark opplever våre over 20.000 XNUMX brukere å bli levert uten tollsaker.

Vi leverer til Grønland igjen, uten tollsaker.

For Sverige opplever våre brukere også leveranser uten tollsaker.

Til Norge leverer vi igjen uten tollproblemer.

På grunn av den frie bevegelsen av varer i EU har du som privatperson rett til å motta dine organiske Endoca cannabis CBD-produkter fra et EU-land der produktet er lovlig og levert til deg i Danmark og andre EU-land.

Fri varebevegelse Europaparlamentet - Til din disposisjon

Den frie bevegelsen av varer, som er den første av de fire grunnleggende frihetene i det indre markedet, sikres gjennom avskaffelse av toll og kvantitative restriksjoner og ved forbud mot tiltak med tilsvarende virkning. Prinsippene for gjensidig anerkjennelse, fjerning av fysiske og tekniske barrierer og fremme av standardisering ble lagt for å videreføre fullføringen av det indre markedet. Med vedtakelsen av det nye juridiske rammeverket i 2008 ble markedsføringen av produkter, den frie bevegelsen av varer, EUs markedstilsynssystem og CE-merkingen styrket betydelig.

Videre er prinsippet om gjensidig anerkjennelse blitt konsolidert for å dekke et bredt spekter av andre produkter som ikke omfattes av EU-harmonisering. Les mer her: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

rettslig grunnlag  

Artiklene 26 og 28 til 37 i traktaten om EUs funksjon (TFEU).

FNs interne politikker og handlinger - det indre markedet

Artikkel 26

(tidl. artikkel 14 i TEF)

1. Unionen skal vedta tiltak for å etablere det indre marked eller for å sikre at det fungerer i samsvar med de relevante bestemmelsene i traktatene.

2. Det indre marked skal omfatte et område uten indre grenser der fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital er i samsvar med bestemmelsene i traktatene.

3. Rådet skal på forslag av Kommisjonen utarbeide de retningslinjer og betingelser som er nødvendige for å sikre en balansert fremgang i alle berørte sektorer.

GRATIS BEVEGELSE AV VARER

Artikkel 28

(tidl. artikkel 23 i TEF)

1. Unionen skal blant annet en tollunion, som dekker all utveksling av varer, som forbyr toll på import fra og eksport til andre medlemsstater, samt alle avgifter med tilsvarende virkning, og ileggelse av en felles tolltariff for tredjeland.

2. Bestemmelsene i artikkel 30 og kapittel 3 i denne tittelen skal gjelde for produkter med opprinnelse i medlemsstatene og for produkter med opprinnelse i tredjeland som fritt kan omsettes i medlemsstatene.

Artikkel 29

(tidl. artikkel 24 i TEF)

Varer som fritt kan omsettes i en medlemsstat, skal bety de som har opprinnelse i et tredjeland for hvilke formalitetene som er fastsatt av den berørte medlemsstat for importens formål er oppfylt, og som den medlemsstaten har pålagt gjeldende toll og avgifter med tilsvarende virkning, og som disse tollene ikke har blitt refundert helt eller delvis.

KAPITTEL 1

tollunion

Artikkel 30

(tidl. artikkel 25 i TEF)

Toll på import og eksport og andre avgifter med tilsvarende virkning er forbudt mellom medlemsstatene. Dette gjelder også økonomiske plikter.

Artikkel 31

(tidl. artikkel 26 i TEF)

Rådet fastsetter etter forslag fra kommisjonen tolltariffene for den felles tolltariff.

Artikkel 32

(tidl. artikkel 27 i TEF)

I utførelsen av de oppgaver som er tillagt den under dette kapittel, skal kommisjonen ta hensyn til:

(a) behovet for å fremme handel mellom medlemsland og tredjeland

b) utvikling av konkurransevilkår i unionen i den grad denne utviklingen styrker selskapenes konkurranseevne;

(c) Unionens behov for tilførsel av råvarer og halvfabrikata, samtidig som det sikrer at konkurransevilkårene mellom medlemsstatene med hensyn til ferdige varer ikke blir forvrengt

(d) behovet for å unngå alvorlige forstyrrelser i medlemslandenes økonomiske liv og for å sikre en rasjonell utvikling av produksjon og økning av forbruk i Unionen.

KAPITTEL 2

tollsamarbeid

Artikkel 33

(tidl. artikkel 135 i TEF)

Innenfor traktatene skal Europa-parlamentet og rådet i samsvar med den ordinære lovgivningsprosedyren iverksette tiltak for å styrke tollsamarbeidet mellom medlemslandene og mellom dem og Kommisjonen.

KAPITTEL 3

FORBUD AV KVANTITATIVE BEGRENSNINGER MELLOM MEDLEMSSTATER

Artikkel 34

(tidl. artikkel 28 i TEF)

Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning er forbudt mellom medlemsstatene.

Artikkel 35

(tidl. artikkel 29 i TEF)

Kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning er forbudt mellom medlemsstatene.

Artikkel 36

(tidl. artikkel 30 i TEF)

Bestemmelsene i artiklene 34 og 35 skal ikke være til hinder for slike forbud eller begrensninger på import, eksport eller transitt som er berettiget på grunn av offentlig moral, offentlig orden, offentlig sikkerhet, beskyttelse av menneskers og dyrs liv og helse, beskyttelse av planter, beskyttelse av nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi, eller beskyttelse av industriell og kommersiell eiendom. Imidlertid må disse forbudene eller begrensningene ikke utgjøre et middel til vilkårlig diskriminering eller en skjult begrensning i handelen mellom medlemsstatene.

Artikkel 37

(tidl. artikkel 31 i TEF)

1. Medlemsstatene skal tilpasse statlige handelsmonopol for å utelukke enhver diskriminering av statsborgere i medlemsstatene med hensyn til forsynings- og markedsføringsbetingelser.

Bestemmelsene i denne artikkelen skal gjelde for ethvert organ der en medlemsstat, direkte eller indirekte, direkte eller indirekte, kontrollerer, styrer eller merkbart påvirker import eller eksport mellom medlemsstatene. Disse bestemmelsene gjelder også for statlige lisenser monopol.

2. Medlemsstatene skal avstå fra å innføre nye tiltak i strid med dem som er nevnt i nr. 1. Prinsippene nevnt i nr. XNUMX eller som begrenser omfanget av artikler om forbud mot toll og kvantitative restriksjoner mellom medlemsstatene.

3. Når et statlig handelsmonopol innebærer en forskrift som er utformet for å lette markedsføring eller bedre bruk av landbruksprodukter, skal anvendelsen av bestemmelsene i denne artikkel sikre likeverdige garantier for de berørte produsenters sysselsetting og levestandard.

Les dem her ->  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Du kan lese mer om deres synspunkter på CBD og cannabis på det danske legemiddelkontoret. Spørsmål og svar om medisinsk cannabis: Hva er lovlig? -> http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/

Har du spørsmål?

Vi er klare til å hjelpe deg - enten det er kosttilskudd, eller livskvalitet.