Wetgeving en douane

Bij Oils by Simpson verkopen we legale CBD-producten volgens EU-regelgeving en de EU-cosmeticaregelgeving.

Endoca's producten zijn legaal volgens de huidige EU-cosmeticaregelgeving en regelgeving voor CBD die als cosmetische producten op de markt wordt gebracht. En daarom brengen we ze volgens de regels op de markt als wellnessproducten.

Het THC-gehalte in de hennep-/cannabisproducten van Endoca ligt meestal tussen niet-meetbaar en maximaal 0,05% en voldoet daarmee aan de limiet voor het THC-gehalte in hennepproducten, die in de EU maximaal 0,20% THC is.

 

Lees meer bij de Deense Environmental Protection Agency "Cannabis en CBD (cannabidiol) in cosmetische producten". Lees hier meer over CBD op de markt gebracht volgens de EU-cosmeticaverordening hier in de link https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetik/saerlige-stoffer/saerligt-om-cannabis-og-cbd/

 

Naar Denemarken, onze meer dan 20.000 gebruikers ervaren dat ze worden afgeleverd zonder douaneproblemen. De douane in Denemarken heeft verschillende keren individuele leveringen genomen om te controleren op THC-gehalte, en ze hebben voldaan aan de eisen in Denemarken.

Naar Groenland we leveren weer, zonder douaneproblemen.

Naar Zweden Wij leveren zonder douaneproblemen

Naar Noorwegen  Wij leveren weer zonder douaneproblemen.

Naar Groot-Brittannië Wij leveren zonder douaneproblemen

Vanwege het vrije verkeer van goederen in de EU heeft u als particulier het recht om uw biologische Endoca-cannabis CBD-producten te ontvangen uit een EU-land waar het product legaal is en aan u wordt geleverd in Denemarken en andere EU-landen.

Vrij verkeer van goederen Europees Parlement - Tot uw beschikking

Het vrije verkeer van goederen, dat de eerste van de vier fundamentele vrijheden op de interne markt is, wordt gewaarborgd door de afschaffing van douanerechten en kwantitatieve beperkingen en door het verbod op maatregelen van gelijke werking. De beginselen van wederzijdse erkenning, het wegnemen van fysieke en technische belemmeringen en het bevorderen van normalisatie zijn toegevoegd om de voltooiing van de interne markt te bevorderen. Met de goedkeuring van het nieuwe wettelijke kader in 2008 werden de marketing van producten, het vrije verkeer van goederen, het EU-markttoezichtsysteem en de CE-markering aanzienlijk versterkt.

Bovendien is het beginsel van wederzijdse erkenning geconsolideerd om een ​​breed scala aan andere producten te bestrijken die niet onder EU-harmonisatie vallen. Lees hier meer: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

rechtsgrondslag  

Artikelen 26 en 28 tot en met 37 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

INTERN BELEID EN ACTIES VAN DE UNIE - INTERNE MARKT

Artikel 26

(oud artikel 14 VEG)

1. De Unie stelt maatregelen vast om de interne markt tot stand te brengen of de werking ervan te waarborgen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Verdragen.

2. De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in overeenstemming is met de bepalingen van de Verdragen.

3. De Raad stelt op voorstel van de Commissie de richtsnoeren en voorwaarden vast die nodig zijn voor een evenwichtige vooruitgang in alle betrokken sectoren.

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Artikel 28

(oud artikel 23 VEG)

1. De Unie zal onder meer een douane-unie, die alle uitwisselingen van goederen omvat, die de douanerechten bij invoer uit en uitvoer naar andere lidstaten verbiedt, evenals alle heffingen van gelijke werking, en de instelling van een gemeenschappelijk douanetarief aan derde landen.

2. De bepalingen van artikel 30 en van hoofdstuk 3 van deze titel zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de lidstaten en op producten van oorsprong uit derde landen die vrij verhandelbaar zijn in de lidstaten.

Artikel 29

(oud artikel 24 VEG)

Goederen die vrij verhandelbaar zijn in een lidstaat: goederen van oorsprong uit een derde land waarvoor de voor invoer vereiste formaliteiten zijn vervuld door de betrokken lidstaat en waarvoor die lidstaat toepasselijke rechten en heffingen van gelijke werking heeft geheven, en waarvoor deze douanerechten niet geheel of gedeeltelijk zijn terugbetaald.

HOOFDSTUK 1

DOUANEUNIE

Artikel 30

(oud artikel 25 VEG)

Douanerechten bij invoer en uitvoer en andere heffingen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden. Dit geldt ook voor financiële verplichtingen.

Artikel 31

(oud artikel 26 VEG)

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief vast.

Artikel 32

(oud artikel 27 VEG)

Bij de uitvoering van de haar krachtens dit hoofdstuk opgedragen taken houdt de Commissie rekening met:

a) de noodzaak de handel tussen lidstaten en derde landen te bevorderen

b) de ontwikkeling van concurrentievoorwaarden binnen de Unie voor zover deze ontwikkelingen het concurrentievermogen van ondernemingen versterken;

c) de behoefte van de Unie aan de levering van grondstoffen en halffabrikaten, terwijl tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat de concurrentievoorwaarden tussen de lidstaten met betrekking tot eindproducten niet worden verstoord

d) de noodzaak ernstige verstoringen in het economische leven van de lidstaten te voorkomen en de rationele ontwikkeling van de productie en de toename van het verbruik binnen de Unie te waarborgen.

HOOFDSTUK 2

DOUANESAMENWERKING

Artikel 33

(oud artikel 135 VEG)

Binnen de werkingssfeer van de Verdragen nemen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen om de douanesamenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie te versterken.

HOOFDSTUK 3

VERBOD OP KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN LIDSTATEN

Artikel 34

(oud artikel 28 VEG)

Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.

Artikel 35

(oud artikel 29 VEG)

Kwantitatieve uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.

Artikel 36

(oud artikel 30 VEG)

De bepalingen van de artikelen 34 en 35 vormen geen beletsel voor dergelijke verboden of beperkingen op invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd zijn op grond van de openbare zeden, de openbare orde, de openbare veiligheid, de bescherming van het leven en de gezondheid van mens en dier, bescherming van planten, bescherming van nationale schatten van artistieke, historische of archeologische waarde, of bescherming van industriële en commerciële eigendommen. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten vormen.

Artikel 37

(oud artikel 31 VEG)

1. De lidstaten passen de staatsmonopolies aan om elke discriminatie van onderdanen van de lidstaten met betrekking tot de leverings- en afzetvoorwaarden uit te sluiten.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke instantie waardoor een lidstaat de jure of de facto, direct of indirect, de invoer of de uitvoer tussen lidstaten controleert, regisseert of merkbaar beïnvloedt. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op door de staat erkende monopolies.

2. De lidstaten onthouden zich van het nemen van nieuwe maatregelen die in strijd zijn met de in lid 1 bedoelde maatregelen. De in lid XNUMX bedoelde beginselen of beperking van de werkingssfeer van artikelen met betrekking tot het verbod op douanerechten en kwantitatieve beperkingen tussen lidstaten.

3. Wanneer een staatsmonopolie op de handel een verordening behelst die het in de handel brengen of een beter gebruik van landbouwproducten bevordert, zorgt de toepassing van de bepalingen van dit artikel voor gelijkwaardige garanties voor de werkgelegenheid en levensstandaard van de betrokken producenten.

Lees ze hier ->  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

U kunt meer lezen over hun opvattingen over CBD en cannabis bij het Deense Geneesmiddelenbureau. Vragen en antwoorden over medicinale cannabis: wat is legaal? -> https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/

Heeft u vragen?

Wij staan ​​klaar om u te helpen - neem contact met ons op via telefoon, chat of e-mail - Klik op contact voor meer informatie