Teisės aktai ir muitai

„Endoca“ produktai yra teisėti pagal dabartinius ES teisės aktus ir atitinka THC kiekio ribą kanapių produktuose, neviršijant 0,2% THC, kai kuriuose „Endoca“ produktuose THC kiekis iš viso nėra.

Į Daniją mūsų daugiau nei 20.000 XNUMX vartotojų naudojasi pristatydami muitinės bylas.

Deja, Grenlandijai negalime pasiekti rezultatų.

Švedijai mūsų vartotojai taip pat patiria prekių pristatymą be muitinės bylų.

Norvegijai nuo 2020 m. Vasario pradžios vežėjas UPS paskelbė, kad jiems nebeleidžiama tiekti BĮK produktų už Europos Sąjungos (ES) ribų. Prieš tai mes 2018 m. Matėme tris muitinės atvejus Norvegijoje. 2019 m. Mūsų prekybininkai Norvegijoje patyrė, kad visos pakuotės buvo pristatytos. Deja, nebegalime pristatyti į Norvegiją dėl naujų transporto už ES ribų taisyklių.

Dėl laisvo prekių judėjimo ES, jūs, kaip privatus asmuo, turite teisę gauti ekologiškus „Endoca“ kanapių CBD produktus iš ES šalies, kurioje produktas yra teisėtas, ir pristatyti jums į Daniją bei kitas ES šalis.

Laisvas prekių judėjimas Europos Parlamentas - jūsų žinioje

Laisvas prekių judėjimas, kuris yra pirmoji iš keturių pagrindinių laisvių vidaus rinkoje, užtikrinamas panaikinant muitus ir kiekybinius apribojimus bei uždraudžiant lygiaverčio poveikio priemones. Tarpusavio pripažinimo principai, fizinių ir techninių kliūčių pašalinimas ir standartizacijos skatinimas buvo įtraukti į tolesnį vidaus rinkos kūrimo procesą. 2008 m. Priėmus naują teisinę sistemą, buvo žymiai sustiprinta produktų rinkodara, laisvas prekių judėjimas, ES rinkos priežiūros sistema ir „CE“ ženklas.

Be to, abipusio pripažinimo principas buvo įtvirtintas, kad apimtų daugybę kitų produktų, kuriems netaikomas ES suderinimas. Daugiau skaitykite čia: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

teisinis pagrindas  

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26 ir 28–37 straipsniai.

SĄJUNGOS VIDAUS POLITIKA IR VEIKSMAI - VIDAUS RINKA

Kodas 26

(buvęs EB sutarties 14 straipsnis)

1. Sąjunga priima priemones vidaus rinkai sukurti arba užtikrinti jos veikimą pagal atitinkamas Sutarčių nuostatas.

2. Vidaus rinką sudaro erdvė be vidaus sienų, kurioje laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas atitinka Sutarčių nuostatas.

3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nustato gaires ir sąlygas, būtinas darniai pažangai visuose susijusiuose sektoriuose užtikrinti.

NEMOKAMAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

Kodas 28

(buvęs EB sutarties 23 straipsnis)

1. Sąjunga, inter alia, muitų sąjunga, apimanti visus prekių mainus, draudžianti muitus importui iš kitų valstybių narių ir eksportą į kitas valstybes nares, taip pat visus lygiaverčio poveikio mokesčius ir nustatantį bendrą muitų tarifą trečiosioms šalims.

2. 30 straipsnio ir šios antraštinės dalies 3 skyriaus nuostatos taikomos gaminiams, kurių kilmės šalis yra valstybės narės, ir trečiųjų šalių kilmės produktams, kuriais valstybėse narėse galima laisvai prekiauti.

Kodas 29

(buvęs EB sutarties 24 straipsnis)

Prekės, kuriomis laisvai galima prekiauti valstybėje narėje, reiškia tas, kurių kilmės šalis yra trečioji šalis ir kurioms buvo įvykdyti atitinkamos valstybės narės nustatyti importo formalumai, ir kurioms ta valstybė narė yra apmokestinusi taikytinus muitus ir lygiaverčio poveikio mokesčius, ir kuriems šie muitai nebuvo visiškai ar iš dalies grąžinti.

KAPITEL 1

MUITŲ SĄJUNGA

Kodas 30

(buvęs EB sutarties 25 straipsnis)

Tarp valstybių narių uždraudžiami importo ir eksporto muitai bei kiti lygiaverčio poveikio mokesčiai. Tai taikoma ir finansinėms pareigoms.

Kodas 31

(buvęs EB sutarties 26 straipsnis)

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nustato Bendrojo muitų tarifo muitus.

Kodas 32

(buvęs EB sutarties 27 straipsnis)

Vykdydama pagal šį skyrių jai patikėtas pareigas, Komisija atsižvelgia į:

a) poreikį skatinti prekybą tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių

b) konkurencijos sąlygų Sąjungoje plėtojimą tiek, kiek šie pokyčiai sustiprina įmonių konkurencingumą;

c) Sąjungos poreikį tiekti žaliavas ir pusgaminius, tuo pat metu užtikrinant, kad nebūtų iškraipomos valstybių narių konkurencijos sąlygos gatavų prekių atžvilgiu

d) poreikį vengti rimtų valstybių narių ekonominio gyvenimo sutrikimų ir užtikrinti racionalų gamybos vystymąsi ir vartojimo didėjimą Sąjungoje.

KAPITEL 2

MUITINĖS BENDRADARBIAVIMAS

Kodas 33

(buvęs EB sutarties 135 straipsnis)

Laikydamiesi sutarčių, Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, imasi priemonių stiprinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bei Komisijos bendradarbiavimą.

KAPITEL 3

VALSTYBIŲ NARIŲ KIEKYBINIŲ APRIBOJIMŲ draudimas

Kodas 34

(buvęs EB sutarties 28 straipsnis)

Valstybėse narėse yra uždrausti kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.

Kodas 35

(buvęs EB sutarties 29 straipsnis)

Tarp valstybių narių yra uždrausti kiekybiniai eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.

Kodas 36

(buvęs EB sutarties 30 straipsnis)

34 ir 35 straipsnių nuostatos neužkerta kelio tokiems importo, eksporto ar tranzito draudimams ar apribojimams, kurie yra pateisinami visuomenės moralės, viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, žmonių ir gyvūnų gyvybės ir sveikatos apsaugos, apsaugos pagrindais. augalų, meninės, istorinės ar archeologinės vertės nacionalinių vertybių apsauga arba pramoninės ir komercinės nuosavybės apsauga. Tačiau šie draudimai ar apribojimai neturi būti savavališkos diskriminacijos priemonė ar paslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas.

Kodas 37

(buvęs EB sutarties 31 straipsnis)

1. Valstybės narės pritaiko valstybines prekybos monopolijas, kad būtų pašalinta bet kokia valstybių narių piliečių diskriminacija tiekimo ir pardavimo sąlygų atžvilgiu.

Šio straipsnio nuostatos taikomos visoms įstaigoms, per kurias valstybė narė de jure ar de facto tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja, vadovauja ar daro pastebimą poveikį valstybių narių importui ar eksportui. Šios nuostatos taip pat taikomos valstybės licencijuotoms monopolijoms.

2. Valstybės narės nesiima naujų priemonių, prieštaraujančių nurodytoms šio straipsnio 1 dalyje. Principai, nurodyti XNUMX dalyje arba ribojantys straipsnių, susijusių su muitų ir kiekybinių apribojimų tarp valstybių narių, taikymo sritį.

3. Kai valstybinė prekybos monopolija apima reguliavimą, kurio tikslas - palengvinti žemės ūkio produktų pardavimą ar geresnį naudojimą, šio straipsnio nuostatų taikymas užtikrina lygiavertes garantijas atitinkamų gamintojų užimtumui ir gyvenimo lygiui.

Perskaitykite juos čia ->  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Daugiau apie jų požiūrį į CBD ir kanapes galite perskaityti Danijos vaistų agentūroje. Klausimai ir atsakymai apie medicinines kanapes: kas yra legalu? -> http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/

Ar turite klausimų?

Mes pasiruošę jums padėti - ar tai būtų papildai, ar gyvenimo kokybė.