Löggjöf og tollar

Hjá Oils by Simpson seljum við löglegar CBD vörur samkvæmt ESB reglugerðum og ESB snyrtivörureglugerðinni.

Vörur Endoca eru löglegar samkvæmt gildandi snyrtivörureglugerð ESB og reglugerðum um CBD markaðssett sem snyrtivörur. Og því markaðssetjum við þær sem heilsuvörur samkvæmt reglum.

THC magn í hampi / kannabisafurðum Endoca er venjulega á milli ómælanlegs og allt að 0,05% og uppfyllir þar með mörk THC innihalds í hampivörum, sem í ESB er að hámarki 0,20% THC.

 

Lestu meira hjá dönsku umhverfisverndarstofnuninni "Kannabis og CBD (cannabidiol) í snyrtivörum". Lestu meira hér um CBD markaðssett samkvæmt snyrtivörureglugerð ESB hér í hlekknum https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/kosmetik/saerlige-stoffer/saerligt-om-cannabis-og-cbd/

 

Til Danmerkur, yfir 20.000 notendur okkar upplifa að fá sent án tollavandamála. Tollgæslan í Danmörku hefur nokkrum sinnum tekið stakar sendingar til að athuga með THC innihald og þeir hafa uppfyllt kröfurnar í Danmörku.

Til Grænlands við afhendum aftur, án tollamála.

Til Svíþjóðar Við sendum án tollavandamála

Til Noregs  Við sendum aftur án tollvandamála.

Til Stóra-Bretlands Við sendum án tollavandamála

Vegna frjálsrar vöruflutninga í ESB hefur þú sem einkaaðili rétt á að fá lífræna Endoca kannabis CBD vörur þínar frá ESB landi þar sem varan er lögleg og afhent þér í Danmörku og öðrum ESB löndum.

Frjáls flutningur vöru Evrópuþingið - Til ráðstöfunar

Ókeypis vöruflæði, sem er fyrsta af fjórum grundvallarfrelsi á innri markaðnum, er tryggt með afnámi tolla og magnbundinna takmarkana og með banni á ráðstöfunum sem hafa samsvarandi áhrif. Meginreglunum um gagnkvæma viðurkenningu, að fjarlægja líkamlegar og tæknilegar hindranir og stuðla að stöðlun var bætt við til að efla innri markaðinn. Með upptöku nýs lagaramma árið 2008 var markaðssetning á vörum, frjálsu vöruflutningum, markaðseftirlitskerfi ESB og CE-merking styrkt verulega.

Ennfremur hefur meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu verið sameinuð til að ná til margs konar annarra vara sem ekki falla undir samhæfingu ESB. Lestu meira hér: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/38/fri-rorlighet-for-varor

lagagrundvöllur  

26. og 28. til 37. gr. Sáttmálans um starfssemi Evrópusambandsins (TEUF).

INNRI STEFNUR SAMBANDS OG AÐGERÐIR - INNRI MARKAÐUR

grein 26

(úr 14. gr. TEC)

1. Sambandið skal samþykkja ráðstafanir til að koma á innri markaðnum eða til að tryggja að hann starfi í samræmi við viðeigandi ákvæði sáttmálanna.

2. Innri markaðurinn skal samanstanda af svæði án innri landamæra þar sem frjáls flutningur á vörum, einstaklingum, þjónustu og fjármagni er í samræmi við ákvæði sáttmálanna.

3. Að tillögu framkvæmdastjórnarinnar skal ráðið setja leiðbeiningar og skilyrði sem nauðsynleg eru til að tryggja jafna framvindu í öllum hlutaðeigandi atvinnugreinum.

FRJÁLS flutningur vöru

grein 28

(úr 23. gr. TEC)

1. Sambandið skal m.a. tollabandalag, sem tekur til allra kauphalla, sem bannar tolla á innflutning og útflutning til annarra aðildarríkja, svo og öll gjöld sem hafa samsvarandi áhrif, og álagningu sameiginlegra tolla á þriðju lönd.

2. Ákvæði 30. gr. Og 3. kafla þessa bálks eiga við um vörur sem eru upprunnar í aðildarríkjunum og um vörur sem eru upprunnar í þriðju löndum sem eru frjálsar markaðssettar í aðildarríkjunum.

grein 29

(úr 24. gr. TEC)

Með vörum sem eru frjálsar markaðssettar í aðildarríki skal merkja þær sem eru upprunnar í þriðja landi þar sem lögformleg skilyrði til innflutnings hafa verið uppfyllt af hlutaðeigandi aðildarríki og það aðildarríki hefur lagt á viðeigandi tolla og gjöld sem hafa samsvarandi áhrif, og sem þessir tollar hafa ekki verið endurgreiddir að fullu eða að hluta.

KAFLI 1

ÞJÓÐSAMBANDIÐ

grein 30

(úr 25. gr. TEC)

Tollar á innflutning og útflutning og önnur gjöld sem hafa samsvarandi áhrif eru bönnuð milli aðildarríkjanna. Þetta á einnig við um fjárhagslegar skyldur.

grein 31

(úr 26. gr. TEC)

Ráðið ákveður að tillögu framkvæmdastjórnarinnar tolla í sameiginlega tollskránni.

grein 32

(úr 27. gr. TEC)

Við framkvæmd skyldanna sem henni eru falin samkvæmt þessum kafla skal framkvæmdastjórnin taka tillit til:

(a) nauðsyn þess að efla viðskipti milli aðildarríkja og þriðju landa

b) þróun samkeppnisskilyrða innan sambandsins að því marki sem þessi þróun styrkir samkeppnishæfni fyrirtækja;

c) þörf Sambandsins á afhendingu hráefna og hálfunninna afurða en um leið að tryggja að samkeppnisskilyrði aðildarríkjanna varðandi fullunna vöru raskist ekki

d) nauðsyn þess að forðast alvarlegar truflanir á efnahagslífi aðildarríkjanna og tryggja skynsamlega þróun framleiðslu og aukningu neyslu innan sambandsins.

KAFLI 2

VIÐSKIPTAVINNA

grein 33

(úr 135. gr. TEC)

Innan verksviðs sáttmálanna gera Evrópuþingið og ráðið, í samræmi við venjulega löggjafarmeðferð, ráðstafanir til að efla tollasamvinnu milli aðildarríkjanna og milli þeirra og framkvæmdastjórnarinnar.

KAFLI 3

Bann við megindlegum takmörkunum milli aðildarríkja

grein 34

(úr 28. gr. TEC)

Tölulegar hömlur á innflutningi og allar ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif eru óheimilar milli aðildarríkjanna.

grein 35

(úr 29. gr. TEC)

Tölulegar takmarkanir á útflutningi og allar ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif eru óheimilar milli aðildarríkjanna.

grein 36

(úr 30. gr. TEC)

Ákvæði 34. og 35. gr. Koma ekki í veg fyrir slík bönn eða takmarkanir á innflutningi, útflutningi eða flutningi sem eru réttlætanlegar á grundvelli almannasiðferðar, allsherjarreglu, almannaöryggis, verndar manna og dýra og heilsu, verndar plöntur, verndun þjóðarsjóða af listrænu, sögulegu eða fornleifafræðilegu gildi eða verndun iðnaðar- og atvinnuhúsnæðis. Samt sem áður mega þessi bönn eða takmarkanir ekki fela í sér leið til handahófskenndrar mismununar eða duldar viðskiptahömlur milli aðildarríkjanna.

grein 37

(úr 31. gr. TEC)

1. Aðildarríkin skulu laga viðskipti einokunar ríkisins til að útiloka mismunun gagnvart ríkisborgurum aðildarríkjanna hvað varðar framboð og markaðsskilyrði.

Ákvæði þessarar greinar eiga við um hverja stofnun þar sem aðildarríki, í reynd eða í reynd, beint eða óbeint, hefur stjórn á, stýrir eða hefur áhrif á innflutning eða útflutning milli aðildarríkjanna. Þessi ákvæði eiga einnig við um einkaréttar á vegum ríkisins.

2. Aðildarríkin skulu forðast að setja nýjar ráðstafanir í bága við þær sem um getur í 1. mgr. Meginreglurnar sem um getur í XNUMX. mgr. Eða takmarka umfang greina er varða bann við tolla og magnbundnum takmörkunum milli aðildarríkjanna.

3. Þegar ríkiseinokun með viðskipti felur í sér reglugerð sem ætlað er að greiða fyrir markaðssetningu eða betri notkun landbúnaðarafurða, skal beiting ákvæða þessarar greinar tryggja jafngildar ábyrgðir fyrir atvinnu og lífskjör viðkomandi framleiðenda.

Lestu þær hér ->  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Þú getur lesið meira um skoðanir þeirra á CBD og kannabis á dönsku lyfjastofnuninni. Spurningar og svör um kannabis í læknisfræði: Hvað er löglegt? -> https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/

Ertu með spurningar?

Við erum tilbúin að aðstoða þig - hafðu samband við okkur í síma, spjalli eða tölvupósti - Smelltu á hafðu samband fyrir frekari upplýsingar